ARTWALK 2012 - Fritz Chesnut

Fritz Chesnut - Odd Knotts

Fritz Chesnut
Odd Knotts, 2010
Acrylic on linen
36 x 24 inches
Value: $3,500
Opening Bid: $1,750
Courtesy of the artist